• Ανάλυση των διαφορετικών τρόπων εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ανάλογα με το χρηματοδοτικό εργαλείο (ενδεικτικά: κατάθεση προτάσεων, υποδείγματα τεχνικών δελτίων και προτάσεων, υποχρέωση ανάπτυξης συνεργασιών, διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων, σύνταξη προϋπολογισμών)


    • Ανάλυση σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων,που υγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    • Ανάλυση των βασικών διαδικασιών σχεδιασμού που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης (διενέργεια exante αξιολόγησης, εξειδίκευση προγραμματισμού), καθώς και του εθνικό σύστημα υλοποίησης των προγραμμάτων (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου).

    • Ανάλυση της οικονομικής παρακολούθησης, του οικονομικού ελέγχου (audit) και της συνεργασίας με ορκωτούς ελεγκτές,
    • Ανάλυση το ελέγχου υλοποίησης των δράσεων, της διοικητική παρακολούθησης προγραμμάτων, των διαδικασιών σύνταξης αναφορών και της παρακολούθησης των εταίρων