• Ανάλυση της στρατηγικής ανάπτυξης, της σκοπιμότητας, των προτεραιοτήτων, των επιμέρους τομέων και στόχων, του τρόπου λειτουργίας και της διάρθρωσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων

    • Παρουσιασίαση ειδικότερων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (εκτός των Διαρθρωτικών Ταμείων) που προβλέπουν δυνατότητες χρηματοδότησης
    • Παρουσίαση τωνστόχων, των τομέων προτεραιότητας, της θεσμικής τους υποστήριξης και της σχέσης τους με την ελληνική δημόσια διοίκηση
    • Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης από διεθνείς φορείς τόσο σε κρατικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο και ανάπτυξη συνεργασιών