• Παρουσίαση της οργανικής διάρθρωσης, τα Θεσμικών οργάνων και Οργανισμών, και της κατανομής αρμοδιοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

    • Ανάλυση τωνβασικών εννοιών και τύπων της Δημόσιας Πολιτικής
    • Ειδική αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ευρωπαϊκού πολιτικού και θεσμικού συστήματος, στον τρόπο ανάπτυξης πολιτικών, στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και στους διαφορετικούς δρώντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής/Διοίκησης