• Αναφορά των υποκειμένων και αναλυτική παρουσίαση των πηγών, καθώς και του χαρακτήρα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
  • Ανάλυση των σχέσεων μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου,
  • Ανάλυση της διακρατικής συνεργασίας και της διαδικασίας υπογραφής Διεθνών Συμφωνιών,
  • Η Διεθνής Ευθύνη

  • Ανάλυση της διαδικασίας ίδρυσης Διεθνών Οργανισμών, της συμμετοχής στους Διεθνείς Οργανισμούς με έμφαση στη συμμετοχή της Ελλάδας
  • Ανάλυση της οργανωτικής διάρθρωσης και της λειτουργία τους

  • Ανάλυση των πηγών του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτημένου
  • Ανάλυση των σχέσεων κοινοτικής και εθνικής έννομης τάξης