ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

    • Ανάλυση των βασικών αρχών διαχείρισης προγραμμάτων - έργων
    • Προγραμματισμός Πόρων στα έργα
    • Ανάλυση της Διαδιακσίας Ελέγχου στα έργα
    • Η Διοίκηση Ποιότητας
    • Ανθρώπινος Παράγοντας στο έργο

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής