ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ
(ΕΠΑΕΠΚΤΧΤΜ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Παρουσιασίαση ειδικότερων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (εκτός των Διαρθρωτικών Ταμείων) που προβλέπουν δυνατότητες χρηματοδότησης
  • Παρουσίαση τωνστόχων, των τομέων προτεραιότητας, της θεσμικής τους υποστήριξης και της σχέσης τους με την ελληνική δημόσια διοίκηση
  • Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης από διεθνείς φορείς τόσο σε κρατικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο και ανάπτυξη συνεργασιών

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής