ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ101)

  • Παρουσίαση του Προγράμματος,των σκοπών του και των επιμέρους ενοτήτων του.
  • Ανάλυση της μεθοδολογίας και του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων και των εργασιών,
  • Ανάλυση της μεθόδου αξιολόγησης και της βαθμολόγησης της αξιολόγησης
  • Παρουσίαση του τρόπου χειρισμού του περιβάλλοντος εργασίας