ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΟΚΛΕΕ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Παρουσίαση της οργανικής διάρθρωσης, τα Θεσμικών οργάνων και Οργανισμών, και της κατανομής αρμοδιοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής