ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
(ΔΕΠ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Ανάλυση της οικονομικής παρακολούθησης, του οικονομικού ελέγχου (audit) και της συνεργασίας με ορκωτούς ελεγκτές,
  • Ανάλυση το ελέγχου υλοποίησης των δράσεων, της διοικητική παρακολούθησης προγραμμάτων, των διαδικασιών σύνταξης αναφορών και της παρακολούθησης των εταίρων

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής