ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(ΕΚΥΕΠ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Ανάλυση σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων,που υγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ανάλυση των βασικών διαδικασιών σχεδιασμού που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης (διενέργεια exante αξιολόγησης, εξειδίκευση προγραμματισμού), καθώς και του εθνικό σύστημα υλοποίησης των προγραμμάτων (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου).

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής